Adwokat w Zielonej Górze o adwokaturze

Adwokat Zielona Góra musi znać liczne aspekty ukierunkowane na adwokaturę!


Samorząd adwokacki od bardzo wielu lat stoi na stanowisku, że tajemnica zawodowa obowiązująca dokładnie wszystkich jego członków i ma charakter bezwzględny i przy tym nieprzemijający. Także w latach trzydziestych XX wieku panował pewien pogląd, iż adwokata obowiązuje dosyć ścisłe strzeżenie powierzonej mu poprzez klienta tajemnicy, której wówczas pod żadnym pozorem nie wolno ujawnić, a powyższe stanowi bowiem jego publiczny obowiązek, z którego nawet i klient nie może go zwolnić. Adwokat Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/ musi być tego świadom.

Taka więź łączącą adwokata oraz klienta porównywano do tej łączącej spowiednika i penitenta. Odpowiednio ze stanowiskiem Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej z 1934 r. tajemnica rozciągała się bowiem nie tylko na uzyskane wiadomości, ale i na te zyskane w wyniku indywidualnych obserwacji. W owej praktyce oznacza to, że bez żadnych wyjątków adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i do zabezpieczenia przed ujawnieniem bądź niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym się dowiedział w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych. To wynika również z pewnych uregulowań zawartych w ustawie Prawo o adwokaturze. Jednak ustawodawca wprost w art. 6 określił, iż obowiązkiem adwokata jest zachowanie w tajemnicy dokładnie wszystkiego, o czym się dowiedział w związku z udzielaniem prawnej pomocy, jeżeli chodzi o adwokat Zielona Góra. Co więcej, w ustępie 2 tego właśnie przepisu wskazał także czasowe nieograniczenie powyższego obowiązku. 

 

Pomimo, że autor ten nie postawił się w pełni za charakterem bezwzględnym tajemnicy zawodowej adwokatów, wskazał on fundamentalną zasadę możliwości korzystania z instytucji owego zwolnienia z niej. O ile zgodził się z daną tezą cytowanego wyroku, o tyle to uzasadnienie przewidujące, iż obowiązek zeznawania w sprawie karnej jest zasadniczo ważniejszy niż obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, uznał także za trafne wyłącznie w przypadkach, kiedy to zeznania miałyby stanowić dowód dość odciążający. Skazanie osoby niewinnej uznał za okoliczność niezwykle bardziej naruszającą interes społeczny aniżeli naruszenie zawodowej tajemnicy. W pozostałych zaś przypadkach to zupełny brak ukarania realnego sprawcy będzie o wiele mniej szkodliwy niż wyjawienie tajemnicy zawodowej. W tejże sytuacji jednak żądania jej wyjawienia poprzez organy ścigania i mając na uwadze literalne brzmienie przepisu art. 180 § 2 k.p.k., dość trudno sądzić, że wiadomości w tym przypadku uzyskane miałyby przyczynić się bowiem do uniewinnienia klienta. Wówczas w realiach obecnego procesu karnego, na podstawie obowiązujących już przepisów prawa, a priori przyjąć można, że poza incydentalnymi oraz indywidualnymi przypadkami z reguły do czynienia mamy z uzyskaniem dowodu obciążającego w odniesieniu do adwokat w Zielonej Górze.


W takim właśnie wypadku należy opowiedzieć się szczególnie za bezwzględnym charakterem tajemnicy zawodowej oraz obowiązkiem jej przestrzegania. W tym kontekście na podniesione wątpliwości adwokatura od wielu lat podejmuje próby zwrócenia uwagi na tą niewłaściwą legislację, konsekwentnie przy tym wskazując na aktualność problemu oraz konieczność zmian. Co więcej, w uchwale z 12 grudnia 1993 r. plenum Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło daną zasadę bezwzględnego charakteru tajemnicy, co wraz z tym skutkowało skierowaniem poprzez Ministra Sprawiedliwości wniosku do Sądu Najwyższego w celu zajęcia tego stanowiska w tej kwestii. W tej uchwale z 16 czerwca 1994 r., w sprawie o sygnaturze akt I KZP 5/94, Sąd Najwyższy widocznie potwierdził zasadę bezwzględnego zakazu dowodowego w formie przesłuchania jako świadka adwokata pełniącego również rolę obrońcy. Jednocześnie dopuścił możliwość przesłuchania adwokata w takowym charakterze w pozostałych wypadkach, a więc w owej sytuacji pełnienia przez niego roli pełnomocnika, w przypadku zwolnienia go poprzez sąd albo prokuratora, kiedy jest to nieodzowne dla odpowiedniego wyrokowania w sprawie, jeżeli mówimy o adwokat Zielona Góra.

 

Natomiast wejście w życie zupełnie nowego Kodeksu postępowania karnego w 1998 r. także nie przyniosło zadowalającego Adwokaturę rezultatu. Ta ustawa zachowała bowiem wypracowany na danej podstawie cytowanego orzeczenia Sądu Najwyższego dualizm, fikcyjnie dzieląc tę tajemnicę adwokacką na zawodową oraz obrończą, odmawiając jej w całości bezwzględnego charakteru . Pomimo ograniczenia możliwości przesłuchania adwokata w charakterze tak zwanego świadka co do faktów, które są objęte tajemnicą tylko do przypadków, kiedy jest to niezbędne dla znacznego dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być bowiem ustalona na podstawie jakiegoś innego dowodu, nadal widoczna jest sprzeczność powyższej regulacji z tą przewidzianą w ustawie Prawo o adwokaturze. Ponadto regulacja art. 180 § 2 k.p.k. jest na tyle słaba, że umożliwia powstanie niezwykle wielu nadużyć oraz wykorzystywania tejże instytucji tylko wyłącznie w interesie organów ścigania. Ten przepis powołuje się wyłącznie na „dobro wymiaru sprawiedliwości”, a nie interes społeczny, które jak pokazywano wyżej dość często nie są ze sobą zbieżne, jeżeli chodzi o adwokat Zielona Góra.


Wówczas pozostawienie swobodnej możliwości interpretacji organom procesowym, czy w określonych okolicznościach zachodzą bowiem przewidziane prawem przesłanki do zwolnienia z danej tajemnicy zawodowej, czy też nie, wydaje się być to błędne i niezgodne z tak szeroko rozumianym interesem społecznym. Ta zgodność uregulowania zawartego w art. 180 § 2 k.p.k. z Konstytucją RP była także przedmiotem badań Trybunału Konstytucyjnego. Chociażby rozstrzygnięcie z punktu widzenia Adwokatury było wówczas niekorzystne, gdyż uznano ten przepis za naprawdę zgodny z ustawą zasadniczą, wskazać trzeba kilka kluczowych kwestii. Jak jasno podkreślił Trybunał, zachowanie tajemnicy zawodowej, będąc także elementem prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jest istotne oraz stricte ukierunkowane na adwokat Zielona Góra. Dodatkowo należy podkreślić, że rozpatrywana sprawa dotyczyła przede wszystkim radców prawnych i ustawy o radcach prawnych, a nie adwokatów i prawa o adwokaturze, co razem skutkowało wskazaniem zupełnie innego charakteru tajemnicy zawodowej dwóch zawodów. Jednak najważniejszy jest fakt stwierdzenia poprzez Trybunał, że: ochrona poufnego charakteru informacji dotyczących mienia nie musi być aż tak intensywna, jak ochrona informacji dotyczących dóbr osobistych człowieka, często powierzanych adwokatom czy znanych lekarzom. Wówczas przedstawiony ten przykładowy katalog powierzanych spraw adwokatom, który w ocenie Trybunału zasługuje na dość wzmożoną ochronę, dotyczy głównie ich rodzaju, w którym dany adwokat występuje jako pełnomocnik, a nie jako obrońca. To stanowisko uzasadnia twierdzenie o jedności tajemnicy zawodowej adwokatów. Warto wtedy przywołać osobę adwokat Zielona Góra.


To zobowiązuje organy adwokatury do jak najbardziej szczególnej troski o rozwiązanie tychże spraw: widocznej poprawy sytuacji lokalowej zespołów oraz pełnej kontroli pracy zawodowej adwokatów. Ci sami adwokaci zaś bezwzględnie powinni jak najlepiej przestrzegać tajemnicy zawodowej. Ma tu bowiem zastosowanie dosyć stara ale ciągle młoda zasada: dyskrecja stanowi najistotniejszą część działalności zawodowej adwokata i bez niej wykonywanie zawodu byłoby niemożliwe, jeżeli chodzi o adwokat Zielona Góra.


Natomiast podsumowując obowiązki wynikające z konieczności zachowania danej tajemnicy adwokackiej dokonuje bowiem wewnętrzny akt ustrojowy samorządu adwokackiego, czyli tak zwany Kodeks Etyki Adwokackiej. Kluczowo podkreślono w nim, iż w tym ścisłym związku z obowiązkiem zachowania w tajemnicy dokładnie wszystkiego o czym adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem rady, zostaje konieczność zabezpieczenia uzyskanych informacji przed ich ujawnieniem bądź niepożądanym wykorzystaniem. Wówczas należyte zabezpieczenie powinno być zrozumiane jako zabezpieczenie zgromadzonych informacji, które znacznie ograniczy do minimum wszelakie zagrożenia, tak samo ze strony innych osób, na przykład pracowników jak i środków technicznych, w sieci komputerowej w opinii adwokat Zielona Góra.


W tej dalszej części doprecyzowano również, że tajemnicy podlegają także materiały znajdujące się w takowych aktach adwokackich, a zatem wszelakie wiadomości zgromadzone w konkretnej sprawie. Z kolei wyliczono, że dokładnie wszystkie wiadomości, notatki oraz dokumenty, które dotyczą spraw uzyskanych od klienta oraz innych osób, zupełnie niezależnie od miejsca, w którym się znajdują również są objęte taką tajemnicą adwokacką. Dość ważnym zapisem w ramach Zbioru Zasad jest dany obowiązek zadbania o odpowiednie zobowiązanie współpracowników, personelu ale też innych zatrudnionych ludzi do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.