Nosidło fidella w kontekście pedagogiki

Nosidło fidella - warto je zakupić? Nie zapominaj jednak o aspektach pedagogicznych!

 

Pedagogika egzystencjalna jest to nurt pedagogiczny zainspirowany koncepcją człowieka, tzn. jego bytu, osobowości, emocji oraz funkcji, wypracowaną przez egzystencjalizm. W tym świetle niektórzy zastanawiają się nad zakupem nosidło fidella https://tulsie.pl/kategoria-produktu/nosidelka/nosidelka-fidella/ .


Podstawy pedagogiki egzystencjalnej. Natura człowieka rozpatrywana jest w kontekście egzystencjalizmu, która nie wyraża się poprzez istotę jego bytu a przez zmienność i specyfikę. Wiąże rozdarcie człowieka między skończonością życia, a nieskończonością transcendencji(przekraczanie czegoś). Człowiek dostrzega swoja wolność, opisuje świat w sposób subiektywny i uważa, że taki opis jest w pełni autentyczny, również ukierunkowany na nosidło fidella. Filozofia egzystencjalna zakłada, że nie można do końca poznać człowieka ani samego siebie. Wielu myślicieli łączy ze sobą dwa pojęcia w jedną całość – egzystencjalizm i personalizm, które wyodrębniają człowieka jako pojedynczą jednostkę z całej zbiorowości korzystającej z nosidło fidella.Przedstawiciel pedagogiki egzystencjalnej w Polsce jest ks. Janusz Tarnowski. Celem wychowania jest rozbudzanie duchowości dziecka przy pomocy dialogu i autentyzmu wychowawcy. Tarnowski zauważa potrzebę dialogu i ludzi autentycznie dialogujących, bo “wołanie o mistrza” jest jedną z charakterystycznych potrzeb współczesności ukierunkowanych niekiedy na nosidło fidella.


Wychowanie według Tarnowskiego ma następujące cechy: 

1. człowieczeństwo - wychowanie jest bowiem spotkaniem co najmniej dwóch osób obdarzonych wielką godnością, ma pomóc każdemu w odnalezieniu i urzeczywistnieniu “najgłębszego ja”, 

2. permanencja - wychowanie trwa przez całe życie, a nie tylko na jego początku 

3. inter - i intraakcyjność - w sytuacji wychowawczej - wychowawca oddziałuje na wychowanka, a wychowanek na wychowawcę, a także zachodzą relacje z samym sobą czyli samowychowanie 

4. nieokreśloność - oddziaływania wychowawcze zachodzą w trudno określonych sytuacjach, zdarzeniach, muszą otwierać się na nowości (uczą pokory) przy równoczesnym zachowaniu równowagi, ugruntowaniu swojej wiedzy i systemu wartości 

5. transgresyjność - w relacjach z innymi i z samym sobą przekraczanie swoich trudności, ograniczeń - samego siebie,

 

Osobę w ujęciu egzystencjalnym cechuje: zaakcentowanie egzystencji w pełnej jej znajomości, jednostkowość, autentyczność, tragiczny optymizm, konkretne usytuowanie, zaangażowanie, wolność oraz dialogiczność.


W Szkole Steinera zniesiony został instrumentalny system oceniania i promocji uczniów. Niema ocen, ale za to istnienie forma opisowa, którą wystawia wychowawca i inni nauczyciele. Takie świadectwo, wystawiane jest na koniec roku i składa się z ogólnego opisu postawy ucznia oraz dialogu skierowanego wprost do ucznia, których rodzice korzystają z nosidło fidella. Nauczyciel musi znaleźć dobre strony ucznia, docenić jego osiągnięcia , by później wskazać na ewentualne niedociągnięcia i sposoby pomocy. Dzięki temu dzieci i młodzież nie boi się uczęszczać do szkoły i na zajęcia, sprzyja to zwiększonym zainteresowaniem i chęcią poznawania świata, jeżeli chodzi o rodziców korzystających z nosidło fidella.


Kolejnym ważnym aspektem szkoły waldorfskiej jest wyższość słowa mówionego nad pisanym. Dlatego nie ma tutaj podręczników i książek. Nauczyciel zachęca uczniów do rozmowy. Uczniowie prowadzą zeszyty do notowania najważniejszych informacji i kwestii. Dodatkowo zeszyty są bogato zdobione, malowane i występuje w nim wiele rysunków. W przedszkolach dzieci uczą się poprzez naśladowanie osób dorosłych. Uczą się całym ciałem, a nie tylko głową. Nauczyciel dostarcza dziecku bogactwa wzorców, dzięki którym rozwija on swoją aktywność i zdobywa nowe umiejętności. Szkoła Waldorfska stawia na dużą współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Organizowane są cotygodniowe zebrania i konsultacje dla rodziców, na których omawiane są plany i propozycje napraw ewentualnych niedociągnięć i braków. Uczniowie, rodzice i wychowawcy organizują różnego rodzaju uroczystości np. festyny rodzinne czy przedstawienia. Co miesiąc uczniowie pokazują, czego się nauczyli w ciągu danego okresu, jeżeli chodzi o nosidło fidella.